Při reklamaci se Vám budeme snažit vyjít vstříc a záležitost neprodleně řešit. K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací prosím dodržujte následující.

  • V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám zjištěné závady co nejdříve e-mailem, telefonicky nebo písemně. (viz Kontakty)
  • Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů.
  • Reklamované zboží je nutno zaslat nebo doručit na adresu prodávajícího neboli provozovatele e-shopu.
  • Zboží musí být zabalené, tak aby se předešlo případnému poškození při přepravě. Nejlépe v jeho původním obalu, není však podmínkou.
  • Spolu se zbožím je nutno zaslat kopii dokladu o zakoupení a originál záručního listu.
  • Prodávající o oprávněnosti reklamace rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího.
  • Reklamace včetně odstranění závady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku na reklamaci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé neodborným či nešetrným zacházením a chybnou manipulací, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi.
  • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
  • Vyřizování reklamací podléhá ustanovením platných právních norem.